โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*)

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

How Phuket Tourist Association (PTA) will Choose?

1. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จะทำการคัดเลือกแบบจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติหมายถึงมีคุณสมบัติการออกแบบตรงตามกรอบแนวคิดการออกแบบงานสร้างสรรค์และ ระเบียบกติกาการแข่งขัน

Phuket Tourist Association (PTA) will select from all qualified submissions. A qualified submission is one which meets all the Terms & Conditions, Guidelines and Official Rules.

2. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงประวัติศาสตร์หรืออัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ในทางบวกให้แก่จังหวัดภูเก็ต

The mascot submissions must be creative reflects our rich and unique of Phuket Identity as well as raise up the positive image of Phuket.  

3. มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจําง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Beautiful elements, easy to recognize, stand out and be able to apply and to use in all form of media both off line and online.

 

4. การตัดสินจะนําคะแนนโหวต* มารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการคิดเป็น 100%

The judging score is 100% based on both public voters and judging committee combined.

*คะแนนโหวตนับจากเว็บไซต์ Facebook ซึ่งรายละเอียดการโหวต จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Vote will be counted from facebook.com which the detail is to be advised.