โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*)

คุณสมบัติผู้สมัคร

Applicant Qualifications

1.ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย

Participants can be student(s), artist(s) or the general public who is/are Thai citizen.

2.ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ  

The contest is open to all ages and genders with all level of educations.