โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*)

กติกาการประกวด

Applicant Qualifications

1.ส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ชิ้นงานต่อผู้สมัครหรือต่อทีม 

Maximum 10 submissions per artist or team is allowed.

2. เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้บริหารและทายาทของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ 

Staff, committee of Phuket Tourist Association and their immediate family are not eligible to participate. Void where prohibited by law.  

3. ตัว Mascot ต้องได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ หมายความว่า ผู้ออกแบบ ห้ามส่งแบบที่ถูกลอกเลียนแบบ หรือนําภาพหนึ่งภาพใดที่มีลิขสิทธิ์ มาตกแต่ง ทำซ้ำ และจะต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ และถูกพิสูจน์ว่าเป็นการลอกเลียนแบบ ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงาน ต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

All mascot submissions must be your own original work.  It means you are not allowed to use third party pre-existing copyright materials and/or stock imagery and/or use images from a well-known artist or use images from a mascot that has won any award in any competition in your submission.  If someone opposes and it is proven that your work falls into the mentioned categories, then your application will be considered void.  Additionally, the sender of the work must be fully responsible for any damage occurred if the work violates copyright or other rights of other persons.

4. ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะต้องลงนามสัญญากับสมาคมฯ ว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซึ่งสมาคมฯ สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก อย่างไรก็ตามผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจากการประกวดสามารถใช้แบบ Mascot สำหรับวัตถุประสงค์ด้าน Portfolio เท่านั้นซึ่ง รวมถึงการใช้ Social Media และ ช่องทาง Online ของตนเอง

Should a selected artist be chosen, the artist will have to sign an agreement assigning all rights, title and interest in and to the final work to Phuket Tourist Association for global usage.  However, the finalist can use it for his/her own portfolio purposes only (including personal social media and online channels).

5. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด เพื่อนําไปใช้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

PTA reserves right to amend all chosen mascot graphics without further notice and without paying any additional fee to the creators. 

6. สมาคมมีสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน สามารถแก้ไขผลงานของตนตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 3 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

The selected artists who win the prize may be required to make up to 3 rounds of amends to accommodate production requirements with no additional fee.

7. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ลงรูป mascot ที่ไม่เหมาะสม หรือที่มีเนื้อหาเข้าข่ายละเมิด หรือลามกอนาจาร หรือ ผลงานที่ไม่เชื่อมโยงกับระเบียบแนวทางสำหรับงานสร้างสรรค์ 

Phuket Tourist Association reserve the right to remove inappropriate, offensive and harmful submissions as well as submissions that do not fit the brief, these guidelines or Official Rules.

8. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก กฎ กติกาในการตัดสินหรือการให้ คะแนน รวมทั้งการให้รางวัลตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งประกาศล่วงหน้า

PTA reserves the right to change these official rules, terms and conditions at any time without prior notice. 

9. ผู้สมัครไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันหรือการได้รับเลือก

No purchase necessary to enter or be selected.