โครงการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต

ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  - 25 สิงหาคม 2562

(รับผลงานภายใน 16.00 น.*)

การสมัครและส่งผลงาน

Application and submission

1.ผู้เข้าประกวดจำเป็นต้องอ่านคุณสมบัติ กติกา และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการการประกวดอย่างครบถ้วนก่อนการสมัคร

Participants are required to read the qualification requirement, rules and regulations, and all other relevant information carefully before submitting the application.

2.ผู้เข้าประกวดสามารถลงทะเบียนได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม ตามปุ่มเลือกด้านบน หากส่งประกวดคนเดียวสามารถเลือกลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไปได้ หรือหากลงสมัครเป็นกลุ่มให้เลือกกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบกลุ่ม

Participants could register through the online application system which provided on above buttons. Please register as an Individual registration for single participant, or select as a Team registration for a group more than 1 person.

3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันการเข้าร่วมการประกวด ผ่านทางอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันและเวลาที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบ โดยในอีเมล์จะแนบลิ้งค์สำหรับการอัพโหลดไฟล์งาน ดังนั้นเพื่อความราบรื่นของการสมัคร ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าและอัพโหลดชิ้นงานภาพหลังได้ แต่ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ทางกรรมการได้ระบุไว้คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Participants will be received the confirmation e-mail within 24 hours after completed the application via online application system. In the email, the link is available to upload your artworks. Moreover, the application and submission are not compel to submit simultaneously. You could upload the work after completed the application within 25 August 2019 at 16.00 hrs. (GMT+7 time, Bangkok).

4. จัดทำชิ้นงานเพื่อเข้าประกวดในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล vector illustrator ในรูปแบบสกุล ai, esp ขนาด 1 หน้า A4 ความละเอียดไม่ตํ่ากว่า 300dpi พร้อมระบุค่ารหัสสีที่จะใช้ในรูปแบบ CMYK โดยละเอียด หากมีแบบอักษรในชิ้นงาน ให้เลือก Create Outline ให้เรียบร้อย

Submit your design in digital vector illustrator in AI or ESP files.  The size should be 1 page of A4 size with high resolution more than 300dpi.  Indicate all colours codes in CMYK format.

5. ผู้เข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อไฟล์งานหรือแฟ้มงาน เพื่ออัพโหลดเข้าระบบดังนี้ (ชื่อ/ทีม_ชื่อผลงาน) ตัวอย่างเช่น ทีมภูมิปัญญา_น้องตุ่นน้อย เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ประกวดต้องการส่งชิ้นงานมากกว่า 1 ชิ้น สามารถอัพโหลดไฟล์แยกมา โดยไม่ต้องรวมไฟล์เป็นเฟ้มงานเดียว เพื่อป้องกันปัญหาการอัพโหลดเกินขนาดที่ได้กำหนดไว้ในระบบ

Participants will be required to name the artworks or folder before submission by put the team name following by the artwork name, e.g. Phumpanya Team_Nong Tun Noi. In case you would like to submit more than 1 artwork, you could upload the file separately in order to prevent the file size exceeds the allowable limit.

ระยะเวลาการดำเนินงาน

Timeline

1. สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จนถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16:00 น.

All entries must be received between July 22, 2019 to August 25, 2019 before 16:00hrs.

2. ประกาศผลผลงานพร้อมทั้งผู้ออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 ผลงานในวันที่ วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.บนเว็บไซต์ www.z-rise.net/phuketmascot และบน Facebook Fanpage ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

10 Finalists will be announced on September 2, 2019 on www.z-rise.net/phuketmascot and PTA Facebook Fanpage.

3. จัดแสดงผลงานทั้ง 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าไลม์ ไลท์อเวนิวภูเก็ต

Selected submissions of 10 Finalists will be displayed in during September 13-15, 2019  at Limelight Avenue , Phuket Town.

4. แบบที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 10 ผลงาน ต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือก* โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 20 นาที ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 10:00-14:00 น. ณ โรงแรมชิโนเฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต

Selected submissions of 10 Finalists must present and pitch their ideas/ works for 20 minutes in front of the committee on September 14, 2019 between 10:00 – 14:00hrs. at Shino House Hotel, Phuket.

5. ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. พร้อมมอบรางวัล ณ ศูนย์ การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

Finalists Announcement: September 15, 2019 at 16.00hrs at Limelight Avenue, Phuket Town.

6. เวลาทั้งหมดให้ยึดตามเวลาในประเทศไทย

All times are in Thailand Standard Time

*ผู้นำเสนอผลงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พักรวมถึงอุปกรณ์การนำเสนออื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วยตนเอง

* Participant must be responsed on thier expenses including transportation, accommodation and others.